گزارش تصویری یازدهمین همایش مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات (۲ و ۳ آبان ۱۳۹۵)

گزارش تصویری ارایه های این همایش را در فایل Pdf زیر می توانند دانلود کنید: